Wielki Wschód Polski

Wielki Wschód Polski

Zakon Wolnomularski
Należący do Liberalnego i Adogmatycznego Nurtu Masonerii
o Charakterze Mieszanym
(inicjuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety)
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Misja i Cele


Misja oraz cele obierane przez Wielki Wschód Polski pochodzą z jego podejścia filozoficznego i wyrażane są poprzez pracę Lóż.

Nasza misja

Wielki Wschód Polski jest świeckim Zakonem inicjacyjnym. W Konstytucji i Regulaminach Powszechnych Wielki Wschód Polski określa się jako stowarzyszenie filantropijne, filozoficzne i postępowe.

Wielki Wschód Polski jako organizacja nie zajmuje się polityką i nie zajmuje stanowiska w sprawach politycznych.

Zasady, którymi kierują się członkowie i członkinie WWP to: wzajemna tolerancja, poszanowanie innych i samego siebie oraz absolutna wolność sumienia.

Dewizą Wielkiego Wschodu Polski jest Wolność, Równość i Braterstwo.

 


Cele WWP

  1. Poszukiwanie prawdy
  2. Pogłębianie moralności
  3. Stosowanie solidarności międzyludzkiej będącej doktryną moralną Wolnomularstwa
  4. Praca nad poprawą sytuacji materialnej i moralnej oraz nad doskonaleniem umysłowym i społecznym ludzkości
  5. Rozszerzanie na wszystkich członków ludzkości więzów braterskich łączących wolnomularzy na całym świecie; także krzewienie tej idei przykładem, w mowie i na piśmie
  6. Pomaganie, oświecanie i ochranianie innych wolnomularzy, nawet z narażeniem życia, a także obrona ich przed niesprawiedliwością
  7. Nauczanie szacunku dla pracy zarówno fizycznej jak i umysłowej
  8. Propagowanie wśród swych członków zasad pomagania słabym, sprawiedliwości względem wszystkich, oddania Rodzinie, Ojczyźnie i Ludzkości oraz zachowania godności w stosunku do samego siebie
  9. Obrona ideału świeckości i Instytucji Świeckich, które są wyrazem zasad rozumu, tolerancji i braterstwa

Podejście filozoficzne

Wielki Wschód Polski jest organizacją adogmatyczną. Nie wymaga od swoich członków wiary w Boga ani żaden dogmat pod jakąkolwiek postacią. Przyjmuje w lożach zarówno osoby wierzące jak i ateistów - wszystkich, których poglądy pozwalają na obiektywne i racjonalne spojrzenie na rzeczywistość która nas otacza. Niezależnie od rytu w jakim pracują Loże, niezależnie od powoływania się lub nie na Wielkiego Architekta Wszechświata uważamy sprawy wiary lub niewiary za indywidualną dziedzinę sumienia każdego człowieka.

Wielki Architekt Wszechświata jak i inne odniesienia do Biblii, Ewangelii, lub innych świętych ksiąg różnych religii traktujemy jako historyczne symbole duchowości niedogmatycznej, naturalnie potrzebnej człowiekowi dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego oraz rozwoju wrażliwości społecznej niezbędnej do wyrażenia pełnego człowieczeństwa i najlepszych cnót humanizmu.


Praca Lóż WWP

Przez Wielki Wschód Polski rozumie się stowarzyszenie Lóż Wolnomularskich składających się z Wolnomularzy, posiadających wspólną konstytucję i regulaminy, i na ich podstawie obierane władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

W obediencji Wielkiego Wschodu Polski znajdują się Loże stosujące jeden z obrządków uznanych przez Wielki Wschód Polski, przy czym żaden z nich nie jest najważniejszy. Niemniej wszystkie zebrania administracyjne WWP przeprowadzane są w Obrządku Francuskim.

Loże Wolnomularskie mogą rządzić się własnymi prawami. Autonomia lóż wyraża się poprzez wybory powszechne. Mogą posiadać prawa dyscyplinarne w stosunku do swoich członków oraz wszystkich Wolnomularzy, uczestniczących w ich pracach. Prawa te nie mogą być sprzeczne z Konstytucją i regulaminami powszechnymi Wielkiego Wschodu Polski.

Z wyjątkiem pogrzebów Loże powinny wstrzymać się od wszelkich manifestacji publicznych bez uprzedniej zgody Rady Zakonu. Loże nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek akcjach politycznych.

Korzenie

Wielki Wschód Polski powstał 26 lutego 1784 roku w wyniku spotkania deputowanych wszystkich lóż masońskich pracujących na terenie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Powrót wolnomularskich świateł w 1997 roku, po latach niebytu, był możliwy dzięki pomocy Wielkiego Wschodu Francji i wolnomularzy polskiego pochodzenia tam pracujących.

Działalność

Wielki Wschód Polski jest wolnomularskim stowarzyszeniem filozoficznym.

Jego działalność wewnętrzna opiera się na cyklicznych, rytualnych spotkaniach członków Lóż. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w miesiącu z przerwcą na okres wakacyjny. Dyskutowana tematyka dotyczy symboliki wolnomularskiej, alegorii wolnomularskich, etyki, spraw społecznych i kulturowych. W Lożach powstrzymujemy się od poruszania tematów polityki i wiary. Loże prowadzą działalność charytatywną.

Działalność Wielkiego Wschodu Polski na zewnętrznej arenie wolnomularskiej opiera się na wspólnych, uroczystych spotkaniach z członkami innych organizacji wolnomularskich w kraju i za granicą, opracowywaniu wspólnych tematów społecznych.

Na Świecie

Przedstawiciele Wielkiego Wschodu Polski biorą udział w pracach organizacji międzynarodowych których członkami są różne Zakony, Loże, wolnomularze. Biorą udział lub są współorganizatorami międzynarodowych konferencji wolnomularskich.

Działalność międzynarodowa Wielkiego Wschodu Polski opiera się na poszanowaniu wszystkich podmiotów życia wolnomularskiego, oraz bliskiej współpracy z organizacjami, z którymi podpisane zostały specjalne porozumienia. Wielki Wschód Polski jest aktywnym członkiem AME (Europejskiego Sojuszu Wolnomularskiego), oraz AACEE (Adogmatycznego Stowarzyszenia Europy Centralnej i Wschodniej), grupującego najliczniejsze liberalne obediencje regionu. Wolnomularze z WWP tworzą także Polską Grupę Narodową Uniwersalnej Ligi Masońskiej, zrzeszającej wolnomularzy różnych obediencji i rytów.

Współpraca Międzynarodowa


W przestrzeni międzynarodowej Wielki Wschód Polski współpracuje  z następującymi organizacjami i Zakonami na podstawie podpisanych wzajemnych umów o przyjaźni i współpracy:

Wielki Wschód Francji
Wielki Wschód Francji
Wielki Wschód Szwajcarii

Wielki Wschód Szwajcarii


Wielka Loża Włoch

Wielka Loża Włoch


Wielki Wschód Rumunii

Wielki Wschód Rumunii


Wielki Wschód Irlandii
Wielki Wschód Irlandii
Wielka Loża Lemuria - Mauritius
Wielka Loża Lemuria
- Mauritius

Tradycyjny Zakon Masoński - Mauritius

Tradycyjny Zakon Masoński
- Mauritius


Wielki Wschód Słowenii
Wielki Wschód Słowenii

Delphi - Wielka Loża Mieszana Grecji
Delphi – Wielka Loża Mieszana Grecji
Wielki Wschód Belgii
Wielki Wschód Belgii

Wielka Loża Narodowa Chorwacji
Wielka Loża Narodowa Chorwacji

Wielka Loża Żeńska Francji
Wielka Loża Żeńska Francji

Wielka Loża Symboliczna Hiszpanii

Wielka Loża Symboliczna Hiszpanii

Wielki Wschód Bułgarii

Wielki Wschód Bułgarii


Wielki Wschód Austrii

Wielki Wschód Austrii


Wielki Wschód Estonii

Wielki Wschód Estonii


Wielka Żeńska Loża Portugalii

Wielka Żeńska Loża Portugalii

Wielka Żeńska Loża Portugalii

Wielka Niezależa i Suwerenna Loża Zjednoczonych Rytów


Wielki Wschód Polski obecny jest również w stowarzyszeniach międzynarodowych:

Europejski Sojusz Wolnomularski

Europejski Sojusz Wolnomularski
(współzałożenie)

Stowarzyszenia Obediencji Adogmatycznych Europy Środkowo-Wschodniej

Stowarzyszenia Obediencji Adogmatycznych Europy Środkowo-Wschodniej


Uniwersalna Liga Masońska
Uniwersalna Liga Masońska