Menu Close
Home PL

Wielki Wschód Polski
Zakon Wolnomularski
należący do liberalnego i adogmatycznego nurtu masonerii
o charakterze mieszanym (inicjuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety)
Home PL

Przyjmowanie
Jak zostać wolnomularzem?

Wielki Wschód Polski jest świeckim Zakonem inicjacyjnym, który określa się jako stowarzyszenie filantropijne, filozoficzne i postępowe.

Zasady, którymi kierują się wolnomlarze i wolnomularki to: wzajemna tolerancja, poszanowanie innych i samego siebie oraz absolutna wolność sumienia.

Dewizą Wielkiego Wschodu Polski jest Wolność, Równość i Braterstwo.

Wielki Wschód Polski (WWP) jako organizacja nie zajmuje się polityką i nie zajmuje stanowiska w sprawach politycznych.

  1. Poszukiwanie prawdy.
  2. Pogłębianie moralności.
  3. Praktykowanie solidarności międzyludzkiej.
  4. Praca nad poprawą sytuacji materialnej i moralnej oraz nad doskonaleniem umysłowym i społecznym ludzkości.
  5. Rozwijanie więzów braterskich wśród wolnomularzy.
  6. Nauczanie szacunku dla pracy zarówno fizycznej jak i umysłowej.
  7. Propagowanie wśród swych członków zasad pomagania słabym, sprawiedliwości względem wszystkich, oddania Rodzinie, Ojczyźnie i Ludzkości oraz zachowania godności w stosunku do samego siebie.
  8. Obrona ideału świeckości i Instytucji Świeckich, które są wyrazem zasad rozumu, tolerancji i braterstwa.

Wielki Wschód Polski jest organizacją adogmatyczną. Nie wymaga od swoich członków wiary w Boga, ani żaden dogmat pod jakąkolwiek postacią. Gromadzi w Lożach zarówno osoby wierzące jak i ateistów. Niezależnie od rytu, w jakim pracują Loże oraz niezależnie od powoływania się lub nie na Wielkiego Architekta Wszechświata uważamy sprawy wiary lub niewiary za indywidualną dziedzinę sumienia każdego człowieka.

Wielkiego Architekta Wszechświata jak i inne odniesienia do Biblii, Ewangelii lub innych świętych ksiąg różnych religii traktujemy jako historyczne symbole duchowości niedogmatycznej, naturalnie potrzebnej człowiekowi dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego oraz rozwoju wrażliwości społecznej, które są niezbędne do wyrażenia pełnego człowieczeństwa i najlepszych cnót humanizmu.

Przez Wielki Wschód Polski rozumie się stowarzyszenie Lóż Wolnomularskich składających się z Wolnomularzy i Wolnomularek, posiadających wspólną konstytucję i regulaminy, i na ich podstawie obierane władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

Loże zrzeszone w ramach Wielkiego Wschodu Polski pracują w wybranym obrządku – jednym z uznanych przez WWP. Różnorodność obrządków jest bogactwem, a żaden z nich nie jest ważniejszy od innych.

Loże zachowują także swoją autonomię i indywidualny charakter, pozostając w zgodzie z Konstytucją i Regulaminem Wielkiego Wschodu Polski.

Amazing Views

The view is spectaclar from deck tub or through the floor.