Menu Close

Przyjmowanie

Jak zostaje się masonem (wolnomularzem)?

Konstytucja Andersona z 1723 roku określa, że wolnomularzem może zostać osoba wolna i dobrych obyczajów, a więc – dojrzała, świadoma swoich poglądów na życie i postępująca etycznie.

Wielki Wschód Polski przyjmuje na równych prawach kobiety i mężczyzn. Tak samo traktujemy zainteresowanych niezależnie od koloru skóry, orientacji seksualnej, wyznania, narodowości.

Nieżyjący już Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski, Piotr Kuncewicz, sformułował zasadę zapraszania kandydatów do Zakonu. Jest to zasada „szeroko otwartych drzwi i wysokiego progu”. Jesteśmy otwarci na wszystkich szczerze zainteresowanych wolnomularską drogą samorozwoju, jednak zapraszamy do nas tylko tych, którzy sami poszukują i są gotowi rozwijać się w braterskiej wspólnocie.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Loży Wolnomularskiej powinna:

  • być świadoma swojej decyzji
  • być osobą dojrzałą życiowo, a minimum pełnoletnią
  • mieć stabilne podstawy bytu i unormowane życie osobiste
  • być zdolna do krytycznego, obiektywnego oglądu świata
  • cieszyć się doskonałą reputacją (wymagamy, aby nie była karana sądownie za przestępstwa umyślne)
  • być osobą honorową, lojalną i uczciwą, tolerancyjną dla inności drugiego Człowieka
  • być dyskretną i zdolną do zachowywania tajemnicy

Spełnienie powyżej podanych wymagań jest warunkiem koniecznym, lecz nie wystarczającym dla przyjęcia w szeregi Zakonu.

Co trzeba zrobić, aby stać się masonem?

Jeśli spełniamy przytoczone powyżej warunki, pozostaje odpowiedź na pytanie: jak zostać zaproszonym, czyli jak uzyskać zaproszenie do Wielkiego Wschodu Polski? Procedura ta może być uruchomiona dwiema drogami:

  • z inicjatywy i polecenia aktywnego członka Wolnomularstwa
  • z inicjatywy własnej potencjalnego członka – po złożeniu aplikacji drogą e-mailową, która zawierać powinna: CV oraz list motywacyjny przybliżający postać osoby aplikującej

Jak przebiega procedura aplikacji?

Osoba ubiegająca się o przyjęcie w szeregi jednej z Lóż powinna przesłać do wybranej Loży swoją aplikację w formie CV i listu motywacyjnego. Powinna w nich przedstawići swoją osobę, wykształcenie, miejsce zamieszkania, wiek, miejsce pracy i status życiowy. Aplikacja powinna zawierać także informacje o zainteresowaniach osoby kandydującej, wartościach, którymi się kieruje w życiu oraz o powodach, dla których ubiega się o przyjęcie do wolnomularstwa. Ważne jest, aby podać numer telefonu kontaktowego, adres mailowy i dogodną porę kontaktu telefonicznego.

Informacje o kandydacie są przedstawiane członkom Loży, którzy podejmują decyzję o dalszym procedowaniu kandydatury. Jeżeli Próba przebiega pomyślnie, dochodzi do pierwszego spotkania „na żywo”. Podczas niego osoba kandydująca otrzyma wszystkie niezbędne informacje o dalszym procesie, a osoba rozmawiająca zdecyduje, czy nastąpią dalsze bezpośrednie spotkania. Opinie i spostrzeżenia z tych rozmów będą podstawą do wyrażenia przez Braci i Siostry woli zaproszenia na ostatnie spotkanie – przed wszystkimi członkami Loży. Po nim zapadnie ostateczna decyzja o dopuszczeniu osoby kandydującej do Inicjacji.

Przysyłając swoją aplikację trzeba być świadomym, że przyjęcie do Organizacji nie wiąże się z żadnymi zaszczytami, przywilejami, dostępem do władzy, pieniędzy lub luksusów. Wiąże się natomiast z obowiązkami, kosztami, własną pracą i aktywnym zaangażowaniem, a nie tylko uczestnictwem. Rozpoczynając drogę ku wolnomularstwu, trzeba też być świadomym konieczności cierpliwego przetrwania okresu przygotowawczego, który może być naprawdę długi.

Decyzja kandydata o aplikowaniu do wolnomularstwa jest przez nas traktowana bardzo poważnie. Powinna być więc wynikiem przemyślanej decyzji.