Współpraca Międzynarodowa Wielkiego Wschodu Polski

Przybliżamy Regularne Masońskie organizacje międzynarodowe

Wielki Wschód Polski Misja i cele wolnomularstwa oraz WWP

Obecnie Wielki Wschód Polski należy do dwóch międzynarodowych stowarzyszeń. Poniżej znajdziecie krótką charakterystykę tych organizacji.

Alliance Maçonnique Européenne

(A.M.E.) czyli Europejski Sojusz Wolnomularski zrzesza regularne i uznane masońskie organizacje o adogmatycznym charakterze w całej Europie. 

Członkowie

Do AME należy 34 obediencje reprezentujące 170.000 członków i członkiń z 14 krajów europejskich, w tym m.in między innymi Wielki Wschód Francji, Wielki Wschód Belgii oraz Wielka Loża Włoch. Wielki Wschód Polski jest jednym z członków-założycieli AME.

Cele

Celem Europejskiego Sojuszu Wolnomularskiego jest upowszechnianie i promocja wartości i zasady, których wolnomularstwo jest czujnym spadkobiercą, zwłaszcza wolności sumienia i myśli jako niezbywalnych praw i ideałów demokracji, braterstwa, równych praw wszystkich ludzi i godności ludzkiej w tym dotyczących rozrodczości, projektowania i zakończenia życia.

W pełni uznaje Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 1948 r., Konwencję Unii Europejskiej na rzecz ochrony praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. i Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 r. Odrzuca wszelkie formy dyskryminacji i wszelkie formy ingerencji w wolność słowa w dowolnej dziedzinie.

Adogmatic Association of Central and Eastern Europe

(A.A.C.E.E.) to Stowarzyszenia Obediencji Adogmatycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Grupuje najliczniejsze liberalne obediencje regionu.

Członkowie

Stowarzyszenie tworzy kilkanaście obediencji z Europy Środkowo Wschodniej. Największe obediencje to Wielki Wschód Rumunii, Wielki Wschód Austrii, Wielki Wschód Polski oraz Wielki Wschód Węgier.

Cele

A.A.C.E.E. zgodnie z duchem deklaracji z Budapesztu podpisanej 22 kwietnia 2001 roku jest skupiona na upowszechnianiu i ochronie praw człowieka w celu podtrzymania czy przywrócenia pokoju między ludźmi i społeczeństwami, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto Promuje demokrację, solidarność i spójność krajów naszego regionu w ramach Unii Europejskiej.