Biała Księga Loży Universe

Zapalono światła Szanownej Loży Universe

Wielki Wschód Polski Loże Wielkiego Wschodu Polski

Dziś w samo południe, byliśmy świadkami podwójnie historycznego wydarzenia. Pierwszy raz w historii Wielkiego Wschodu Polski kobieta, nasza kochana Siostra Basia, przewodniczyła pracom instalatorów Rady Zakonu, którzy zapalali światła nowej Loży.

Również pierwszy raz w historii Wielkiego Wschodu Polski, dostojni instalatorzy zapalili światła Loży pracującej w języku obcym. Mianowicie, powołana do życia Szanowna Loża Universe pracuje w języku angielskim.

Zapalenie świateł Szanownej Loży Universe, jest niewątpliwie zasługą wytężonych wysiłków, zaangażowania i nieustępliwości w pokonywaniu przeszkód przez Braci i Siostry z różnych Lóż Wielkiego Wschodu Polski, zrzeszonych wspólną pracą po egidą Wolnomularskiego Trójkąta o tej samej nazwie.

Szanowna Loża Universe powstała z myślą zarówno o osobach, które nie znają języka polskiego i pragną zaangażować się w wolnomularską pracę, o podróżujących wolnomularzach których wędrówki wiodą przez Warszawę, ale również o rodzimych wolnomularzach którzy chcieliby szlifować umiejętności językowe.

Kierujący pracami nowej Loży, Brat Werner, odebrał zasłużone i serdeczne gratulacje od licznych przedstawicieli innych Lóż Wielkiego Wschodu Polski, Rady Zakonu, jak i od wolnomularzy zaprzyjaźnionych obediencji: Wielkiego Wschodu Francji oraz Wielkiego Wschodu Belgii.  

Prace Szanownej Loży Universe będą prowadzone w Rycie Francuskim w głównej siedzibie Wielkiego Wschodu Polski w Warszawie.

Patent przyznany Szanownej Loży Universe

Enlightening of Respectable Lodge Universe

Today at high noon, we witnessed a double historical moment. For the first time in in the history of the Grand Orient of Poland a woman, our beloved Sister Basia, lead the works of the Council of the Order representatives enlightening lights of a new Lodge.

Also, for the first time in in history of the Grand Orient of Poland the dignify Council of The Order representatives enlightened the lights of a Lodge to work in a foreign language. All of the works of the Respectable Lodge Universe will be carried out in English.

Enlightening of Respectable Lodge Universe is undoubtedly a merit of significant efforts, engagement and perseverance in overcoming obstacles by Brothers and Sister from different Grand Orient of Poland Lodges, united under the auspices of Frankmason Triangle of the same name.

Respectable Lodge Universe was created with a thorough thought of: the people who do not speak Polish but wish to engage in Freemason work, the travelling Freemasons who’s journeys lead them through Warsaw, as well as the Polish native Freemasons who would like to practise their foreign language skills.

Leading the works of the new Lodge, Brother Werner, received well deserved congratulations from many representatives – other Lodges of the Grand Orient of Poland and our befriended masonic organisations: the Grand Orient of France and Grand Orient of Belgium.