Image

Jak zostaje się masonem (wolnomularzem)?

Konstytucja Andersona z 1723 roku określa, że masonem może zostać osoba wolna i dobrych obyczajów, a więc - dojrzała, świadoma swoich poglądów na życie i postępująca etycznie.

Choć od ogłoszenia Konstytucji Andersona wiele się zmieniło, to jednak zasady ogólne pozostają stałe. Zmieniały się koncepcje wolności, samodzielności czy pojęcie obywatela - wolnomularstwo również ulegało przekształceniom. Dziś przyjmujemy na równych prawach kobiety i mężczyzn, tak samo traktujemy zainteresowanych niezależnie od koloru skóry, orientacji seksualnej, wyznania, narodowości.

Nieżyjący już Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski Piotr Kuncewicz sformułował zasadę zapraszania kandydatów do Zakonu. Jest to zasada "szeroko otwartych drzwi i wysokiego progu". Jesteśmy otwarci na wszystkich szczerze zainteresowanych wolnomularską drogą samorozwoju. Jednak zapraszamy do nas tylko tych, którzy sami poszukują, są świadomi obowiązków jakie to zaproszenie ze sobą niesie, są gotowi rozwijać swoją indywidualność poprzez grupowe współdziałanie.

Jakie są warunki przyjęcia do Wielkiego Wschodu Polski?

W praktyce osoba, która może starać się o zaproszenie do Zakonu powinna:

 • mieć świadomą, wolną i nieprzymuszoną wolę przystąpienia do Bractwa
 • być osobą dojrzałą życiowo, a minimum pełnoletnią
 • mieć stabilne podstawy bytu i unormowane życie osobiste
 • być zdolna do krytycznego, obiektywnego oglądu świata
 • cieszyć się doskonałą reputacją (wymagamy także, aby nie była karana sądownie za przestępstwa umyślne)
 • być osobą honorową, lojalną i uczciwą, tolerancyjną dla inności drugiego Człowieka
 • być dyskretną i zdolną do zachowywania tajemnicy

Spełnienie powyżej podanych wymagań jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym dla przyjęcia w szeregi Bractwa.


Image

Co trzeba zrobić, aby stać się masonem?

Jeśli spełniamy przytoczone powyżej warunki, pozostaje odpowiedź na pytanie: jak zostać zaproszonym, czyli jak uzyskać zaproszenie do Wielkiego Wschodu Polski? Procedura ta może być uruchomiona dwiema drogami:

 1. z inicjatywy i polecenia aktywnego członka Wolnomularstwa
 2. z inicjatywy własnej potencjalnego członka – po złożeniu aplikacji drogą e-mailową

Image

Jak przebiega procedura aplikacji?

Wymagane jest przedstawienie swojej osoby, wykształcenia, miejsca zamieszkania, wieku, miejsca pracy i statusu życiowego. Ważne jest, aby podać numer telefonu kontaktowego, adres mailowy i porę, kiedy można kandydata zastać. Aplikacja powinna zawierać także informacje o zainteresowaniach kandydata, wartościach, którymi się kieruje w życiu, oraz o powodach, dla których chciałby ubiegać się o przyjęcie w szeregi wolnomularstwa.

Informacje o kandydacie (w formie CV i listu motywacyjnego) są podawane członkom Loży. Teraz następuje Czas Próby, podczas której której Bractwo weryfikuje nadesłane informacje i ocenia przydatność aplikacji. Jeżeli Próba przebiega pomyślnie, a ktoś spośród Sióstr lub Braci na podstawie zebranych informacji zdecyduje się ujawnić przed profanem, dochodzi do pierwszego spotkania. Podczas tego spotkania i rozmowy, zostaną podane kandydatowi wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji o wstąpieniu, a osoba rozmawiająca decyduje, czy nastąpią dalsze spotkania. W wyniku spotkań z kandydatem Bracia wprowadzajacy przedstawią jego sylwetkę w loży.

Przysyłając swoją aplikację trzeba być świadomym, że przyjęcie do Organizacji nie wiąże się z żadnymi zaszczytami, przywilejami, dostępem do władzy, pieniędzy lub luksusów. Wiąże się natomiast z obowiązkami, kosztami, własną pracą i aktywnym zaangażowaniem, a nie tylko uczestnictwem. Rozpoczynając drogę ku wolnomularstwu, trzeba też być świadomym konieczności cierpliwego przetrwania okresu przygotowawczego, który może być naprawdę długi.

W Wielkim Wschodzie Polski działają loże w różnych rytach. Mają dużą autonomię. Niektóre maja własne dodatkowe wymagania co do aplikujących kandydatów. Bardzo prosimy o dosyć wnikliwe zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej. Decyzja kandydata o aplikowaniu do wolnomularstwa jest przez nas traktowana bardzo poważnie. Powinna być więc wynikiem przemyślanej decyzji, a nie ciekawości, impulsu czy chwilowej fascynacji.


Image

Gdzie i jak aplikować?

Zapraszamy do składania aplikacji przez zakładkę kontakt.
Ponieważ prace w Loży wymagają obecności raz lub dwa razy w miesiącu, więc co do zasady stosuje się pewne przypisanie terytorialne.

 • Warszawa lub okolice - mogące co najmniej raz w miesiącu dojeżdżać na spotkanie do jednej z Sz∴ L∴ warszawskich: Wolność Przywrócona, Atanor, Cezary Leżeński
 • Północny Zachód Polski - zapraszamy do bydgoskiej Sz∴ L∴ Galileusz
 • Zachód Polski - zapraszamy do Poznania na prace Sz∴ L∴ Pod Sokołem i Sową
 • Południe Polski - osoby, które mogą dojeżdżać na spotkania do Krakowa Sz∴ L∴ Astrolabium
 • Pozostałe części Polski - zapraszamy do pracy w Sz∴ L∴ Witelon. Spotyka się ona w systemie sesyjnym, dwu-trzy dniowym, kilka razy do roku. Ma rozbudowany system pracy korespondencyjnej, przyjmuje ona także osoby zamieszkałe poza granicami Polski a mogące w trybie sesyjnym bywać na pracach. Jednym z celów Sz∴ L∴ Witelon jest praca na rzecz zapalania Świateł wolnomularskich w innych miastach Polski.
 • Osoby zainteresowane spotkaniami w j. angielskim w Polsce - zapraszamy do warszawskiej Sz∴ L∴ Universe
 • Osoby zainteresowane spotkaniami w j. angielskim w Europie - zapraszamy do międzynarodowej Sz∴ L∴ Synergia
 • Łotwa - zapraszamy do ryskiej Sz∴ L∴ Moria