Wielka Pieczęć Wielkiego Wschodu Polski

Polityka Prywatności

Potwierdzam zapoznanie się z poniższą informacją administratora danych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest Wielki Wschód Polski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Andersa 13 (dalej również jako "WWP").

Dane kontaktowe: Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email office@grand-orient.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://wielkiwschod.pl/kontakt lub pisemnie: Wielki Wschód Polski – ul. Andersa 13, lok. 110. Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

Dane będą przetwarzane w celu uzyskania bądź wykonywania członkostwa w WWP – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonywania członkostwa lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych dla celów kontaktowych jest dobrowolne: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do uzyskania bądź wykonywania członkostwa w WWP przez Wielki Wschód Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Andersa 13 ("WWP"), jako administratora oraz na kontakt telefoniczny i elektroniczny. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez WWP następujące rodzaje Pana/Pani danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe oraz poziomu wykształcenia. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”