Misja i cele

Wielki Wschód Polski jest świeckim Zakonem inicjacyjnym. W Konstytucji i Regulaminach Powszechnych Wielki Wschód Polski określa się jako stowarzyszenie filantropijne, filozoficzne i postępowe.

Wielki Wschód Polski należy do wolnomularskiego nurtu liberalnego, adogmatycznego, ma charakter mieszany (inicjuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety).

Zasady, którymi kierują się członkowie i członkinie WWP to: wzajemna tolerancja, poszanowanie innych i samego siebie oraz absolutna wolność sumienia.

Dewizą Wielkiego Wschodu Polski jest Wolność, Równość i Braterstwo.

Celami WWP są:

 • poszukiwanie prawdy
 • pogłębianie moralności
 • stosowanie solidarności międzyludzkiej będącej doktryną moralną Wolnomularstwa
 • praca nad poprawą sytuacji materialnej i moralnej oraz nad doskonaleniem umysłowym i społecznym ludzkości
 • rozszerzanie na wszystkich członków ludzkości więzów braterskich łączących wolnomularzy na całym świecie; także krzewienie tej idei przykładem, w mowie i na piśmie
 • pomaganie, oświecanie i ochranianie innych wolnomularzy, nawet z narażeniem życia, a także obrona ich przed niesprawiedliwością
 • nauczanie szacunku dla pracy zarówno fizycznej jak i umysłowej
 • propagowanie wśród swych członków zasad pomagania słabym, sprawiedliwości względem wszystkich, oddania Rodzinie, Ojczyźnie i Ludzkości oraz zachowania godności w stosunku do samego siebie
 • obrona ideału i Instytucji Świeckich, które są wyrazem zasad rozumu, tolerancji i braterstwa

Wielki Wschód Polski jako organizacja nie zajmuje się polityką i nie zajmuje stanowiska w sprawach politycznych.

Wielki Wschód Polski jest organizacją adogmatyczną. Nie wymaga od swoich członków wiary w Boga ani żaden dogmat pod jakąkolwiek postacią. Przyjmuje w lożach zarówno osoby wierzące jak i ateistów - wszystkich, których poglądy pozwalają na obiektywne i racjonalne spojrzenie na rzeczywistość która nas otacza. Niezależnie od rytu w jakim pracują loże, niezależnie od powoływania się lub nie na Wielkiego Architekta Wszechświata uważamy sprawy wiary lub niewiary za indywidualną dziedzinę sumienia każdego człowieka. Wielki Architekt Wszechświata jak i inne odniesienia do Biblii, Ewangelii, lub innych świętych ksiąg różnych religii traktujemy jako historyczne symbole duchowości niedogmatycznej, naturalnie potrzebnej człowiekowi dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego oraz rozwoju wrażliwości społecznej niezbędnej do wyrażenia pełnego człowieczeństwa i najlepszych cnót humanizmu.

 • Przez Wielki Wschód Polski rozumie się stowarzyszenie Lóż Wolnomularskich składających się z Wolnomularzy, posiadających wspólną konstytucję i regulaminy, i na ich podstawie obierane władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze.
 • Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 • W obediencji Wielkiego Wschodu Polski znajdują się Loże stosujące jeden z obrządków uznanych przez Wielki Wschód Polski, przy czym żaden z nich nie jest najważniejszy. Niemniej wszystkie zebrania administracyjne WWP przeprowadzane są w Obrządku Francuskim.
 • Loże Wolnomularskie mogą rządzić się własnymi prawami. Mogą posiadać prawa dyscyplinarne w stosunku do swoich członków oraz wszystkich Wolnomularzy, uczestniczących w ich pracach. Prawa te nie mogą być sprzeczne z Konstytucją i regulaminami powszechnymi Wielkiego Wschodu Polski.
 • Z wyjątkiem pogrzebów Loże powinny wstrzymać się od wszelkich manifestacji publicznych bez uprzedniej zgody Rady Zakonu.
 • Loże nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek akcjach politycznych.
 • Autonomia lóż wyraża się poprzez wybory powszechne.

Wielki Wschód Polski swoje korzenie wywodzi z najlepszych przykładów działania wolnomularzy Polskiego Oświecenia pracujących w założonym w 1784 roku Wielkim Wschodzie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a następnie Wielkim Wschodzie Narodowym Polski. Powrót wolnomularskich świateł w 1997 roku, po latach niebytu, był możliwy dzięki pomocy Wielkiego Wschodu Francji i wolnomularzy polskiego pochodzenia tam pracujących.

Działalność międzynarodowa Wielkiego Wschodu Polski opiera się na poszanowaniu wszystkich podmiotów życia wolnomularskiego, oraz bliskiej współpracy z organizacjami, z którymi podpisane zostały specjalne porozumienia. Wielki Wschód Polski jest aktywnym członkiem AME (Europejskiego Sojuszu Wolnomularskiego), oraz AACEE (Adogmatycznego Stowarzyszenia Europy Centralnej i Wschodniej), grupującego najliczniejsze liberalne obediencje regionu. Wolnomularze z WWP tworzą także Polską Grupę Narodową Uniwersalnej Ligi Masońskiej, zrzeszającej wolnomularzy różnych obediencji i rytów.